Gratis frakt over 999,-  

Mest solgte varer

Salgspris: kr39,00
Grunnpris inkl. mva:

Salgspris: kr39,00
Grunnpris inkl. mva:

Salgspris: kr35,00
Grunnpris inkl. mva:

Salgspris: kr59,00
Grunnpris inkl. mva:

Salgspris: kr2599,00
Grunnpris inkl. mva:

Salgspris: kr149,00
Grunnpris inkl. mva:

Salgspris: kr129,00
Grunnpris inkl. mva:

Salgsbetingelser

Belysning.no

Salgsbetingelser

 

Innholdsfortegnelse:
Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Belastning ved uavhentet retur:
16. Adresseendring/Flytting:


Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
utfylles med relevante lovbestemmelser.


 1. Avtalen
  Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
  bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
  mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
  korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.


 1. Partene
  Selger
  Firmanavn: Belysning AS
  Kontaktadresse: Mælagata 58, 3716 Skien
  E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefonnummer:35102440
  Organisasjonsnummer: 921983174 MVA

  Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 2. Priser
  Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift og er oppgitt i NOK.
  Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
  (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
  emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
  bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
  selges uten tillegg av merverdiavgift.1

 3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


 1. Ordrebekreftelse
  Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
  ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
  Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
  bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
  og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 2. Betaling
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
  kjøperen. Betalings kort eller faktura blir derfor belastet etter at pakken er sendt fra lager.
  Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere
  kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 14 dager fra bestillingen.
  1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
  2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren
  (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
  3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir
  belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
  Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5
  Tilbyr selgeren etter fakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
  varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 10 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
  Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
  tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.
  Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved
  utlevering av varen ved postoppkrav.

 3. Levering m.v.
  Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
  som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
  Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
  kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge
  for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på
  egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med
  mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 4. Risikoen for varen
  Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
  avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
  hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
  skyldes egenskaper ved varen selv.

 5. Angrerett
  Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett
  innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen
  mangel ved den og selv om den ikke er levert. Dette gjelder ikke spesial varer som eller spesial pærer som blir tatt inn ved bestilling. 
  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
  foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
  angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
  varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
  opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
  angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått
  informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
  Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
  (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
  hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
  4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens
  hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår
  utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
  5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
  6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april
  1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
  7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast
  utsalgssted (angrerettloven).
  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er
  forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
  selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
  kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
  kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Returfrakt dekkes i sin helhet av kunden.
  Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
  kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
  kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis
  dette er mulig.
  Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
  kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
  datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
  dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på
  forseglingen.

 6. Undersøkelse av varen
  Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
  om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
  den ellers har mangler.
  Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
  selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 7. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
  Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
  hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
  Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
  mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
  varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
  Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
  varen ikke er levert.
  Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
  direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
  Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 8. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
  partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
  henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
  kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
  Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
  fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen
  kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke
  kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
  8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
  5
  selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren
  oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
  Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig
  eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
  kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
  løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
  Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
  av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
  Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 9. Kjøperens rettigheter ved mangel
  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
  kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
  holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
  avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
  Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
  selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
  kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
  urimelige kostnader.
  Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
  omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
  dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta
  mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
  foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
  Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
  eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
  retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
  Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
  forholdsmessig prisavslag.
  Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
  uvesentlig.
  Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
  som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
  Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
  Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
  eventuelle garantier stilt av selger.

 10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
  skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
  forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
  av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
  omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke 
  forskuddsbetalte uavhentede varer.
  Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
  kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
  rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
  Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
  kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
  betalt.
  Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
  tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
  mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
  betale.
  Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
  hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
  46.
  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
  kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
  lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
  forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
  gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
  hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 300kr
 11. Belastning ved uavhentet retur:

Retursending, dersom pakken fra oss ikke hentes ut etter bestilling eller abbonmentsutsending, belaster vi for frakt og returgebyr. Kostander vedrørende dette vil være til en hver tid gjeldene frakt priser i tillegg til retur hånterings gebyr på 139kr.

 1. Adresseending/Flytting:

Vedr adresseending og flytting: Du plikter selv om melde fra til kundeservice  om flytting. Vi belaster frakt og retur gebyr ved utsendinger til adresse som ikke er gyldig lengere.

 

Om Oss

Belysning.no er en Norsk nettbutikk som drives av firmaet Belysning AS.  Vårt mål er å tilby deg høykvalitets LED og lysprodukter til Norges beste priser. 

Vi har lager i Skiptvet hvor vi sender ut til hele Norge. Som kunde hos belysning.no får du super kvalitet på lyspærer til fantastiske priser. Vi tilbyr det meste i LED lyspærer både for hus og hjem, men også for bedrifter, industri og næring.

Kontakt oss

Belysning AS Belysning AS
Kunde senter: Post@nyttlys.no Kunde senter: post@belysning.no
Org.nr.: 921983174  Org.nr.: 921983174MVA 

Personvernerklæring

Salgsbetingelser

Visa/Mastercard

Vipps

Copyright © 2024 Belysning AS. All Rights Reserved.